Häufig gestellte Fragen

Çeviri bir dilden diğerine yapılırken sözlü ve yazılı olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Başlıca yazılı çeviri çeşitleri ticari, akademik, sanatsal-edebi, hukuki, kitap, katolog, broşür ve web tercümedir. Ticari dökümanlar, sözleşmeler, finans işlemleri, ihaleler ve uluslar arası taahhütlerticari tercüme yapılacak belgelerdir. Akademik çeviri ise tez ve araştırma belgeleri üzerine yapılırken hukuki tercüme mahkeme kararları, vekaletnema, patent işlemleri, kanun ve yönetmelikler üzerine yapılmaktadır. Sözlü çeviri çeşitleri ise ardıl, simultane, riley, retul, pivot, şeval, asimetrik ve fısıldayarak yapılan çevirilerdir. Önce konuşmacı konuşmasını tamamlayıp sonra tercümanın yaptığı çeviri türü olan ardıl çeviri genellikle iş yemeklerinde tercih edilmektedir. Simultane çeviri ise konuşmacıyla eş zamanlı olarak aynı anda çevirisinin yapılmasıdır. Retur çeviri çok fazla yaygın olmayan dillerden yaygın olan dillere çeviri yaparken kullanılmaktadır.

Nach Auftragseingang ist vorerst eine Vorarbeit zu leisten bevor mit der eigentlichen Übersetzung begonnen wird. Hierbei prüfen unsere Projektleiter den Text nach Inhalt und Fachbereich, nach Bildern und Zeichnungen die eventuell extern verarbeitet werden müssen. Bei Bedarf ist eine Terminologie zu erstellen. Erst dann kann der Übersetzer seine Arbeit aufnehmen. Der Originaltext ist originalgetreu und ohne Sinnesschwund in die Zielsprache zu übertagen. Hierbei sollen nach Möglichkeit Schachtelsätze vermieden und kurze, klare Aussagen getroffen werden. Nachdem der Übersetzer Ihren Text erstellt und geprüft hat, wird der Text von einem Korrektor in einer weiteren Stufe genauestens geprüft und eventuelle kleine Unstimmigkeiten beseitigt.

Bir yazılı metni ya da sözü başka bir dile çevirirken dikkat edilmesi gereken en temel nokta cümlenin anlam ve bütünlüğünün bozulmadan yeniden ifade edilmesidir. Gramer kurallarına uyarak belirtilen duygu ve düşünce net bir şekilde ifade edilmelidir. Çeviri yaparken neyin vurgulanmak istenilmesine göre değişik yöntemler kullanılmaktadır. Birebir tercümede kelime kelime tercüme yapılarak içerik bir bütün olarak diğer dile aktarılır. Özellikle tekerleme, reklam ve sloganlarda sesler ve ritim anlamdan daha önemlidir. Bu nedenle yapının içerikten önemli olduğu yerlerde yapısal çeviri uygulanır. Verilmek istenen mesaj ve vurgulanan cümlenin net bir şekilde belirtilmesi istenildiğinde ise iletişimsel çeviri uygulanırken içeriğin daha önemli olduğu resmi belgelerin tercümesinde ise anlamsal çeviri yapılması gereklidir.

Çeviri yapılırken cümle cümle çevirmeye başlamadan önce metin sonuna kadar okunarak konu anlaşılmalıdır. Çevirisi yapılacak belge resmi, hukuki, edebi ya da öznel bir metin mi tespit edilmelidir. Çeviri yapılırken dikkat edilecek en önemli konu anlatılmak istenen konunun net bir şekilde ifade edilmesidir. Cümle eksiksiz bir şekilde tam karşılığı belirtilmelidir. Okuyucunun anlayabilmesi açısından gerekli görülen yerlerde maddeler halinde de anlatılabilir. Çok sık ‘ve-veya-ya da’ gibi bağlama sözcükleri kullanmak yerine kısa cümleler kullanılarak anlam karışıklığından uzak durulmalıdır. Türk Dil Kurumu’nun imla klavuzundan yararlanılmalı yanlış veya başka anlamlar ifade eden terimler kullanılmaktan kaçınılmalıdır. Çeviri tamamlandıktan sonra baştan sona kadar metin okunarak yapılan hatalar veya eksiklikler düzeltilmelidir.

Yeminli tercüman tarafından yapılan yeminli tercüme yapılırken belgede yazılan bilgiler aynen olduğu gibi çevirilir. Tercümenın kendi yorumunu katmadığı bu çeviri işlemi bittikten sonra yeminli tercüman tercüme yaptığı dilin aslına uygun olduğuna dair onaylayarak kaşesini vurarak adını soyadını veimzasını atmaktadır. Konusunda uzman çevirmenler tarafından yapılan yeminli tercümeler uzman editörler tarafından kontrol edildikten sonra noterin onayına sunulur. Başlıca yeminli tercüme gerektiren belgeler arasında nüfus cüzdanı, pasaport, evlilik cüzdanı, ihale evrakları, sözleşme, banka evrakları, katalogi reklam ve borşür gibi pazarlama belgeleri, ruhsat varyantasyon belgeleri, prospektüs, hisse senedi, yıllık raporlama belgesi, vekaletname, mahkeme kararları, boşanma belgesi, sözleşmeler gibi her türlü resmi evrak yer alır.

Bir hukuki belgenin bir dilden diğerine hukuki çeviri yapılırken kanunlar dahilinde yapılması oldukça önemlidir. Her ülkenin bağlı olduğu hukuk farklı olduğundan çeviri yapılırken o ülkenin hukuk kuralları dikkate elınması gereklidir. Avukatlara ve hukuk büroları yeminli tercüman ve noter tastikli tercümana ihtiyaç duyarlar. Başlıca hukuki çeviri hizmetleri arasında mahkeme kararları, hukuki yazışmalar, kanun ve yönetmelikler, kullanım klavuzları, patent başvuruları, sözleşmeler, vekaletname, beyannameler, mahkeme evrakları, lisanslar, boşanma belgeleri, evlilik cüzdanları ve nüfus kayıt örnekleri, ehliyet, diploma, boşanma belgeleri, muvafakatnameler, ihtarname, vasiyetnameler, tapular ve AB mevzuatları yer alır. Çevirisi yapılmak istenen resmi evraklarda kullanılan teknik terimler ve çevirisi yapılacak olan ülkenin hukuk kuralları dikkate alınrak en doğru bir şekilde tercümesi yapılmaktadır.

Özellikle konferans, senpozyum, seminer, kongre, canlı TV programları ve canlı yayınlarda kullanılan simultane çeviri konuşmacıyla eş zamanlı olarak istenilen dile çeviri yapılmaktadır. Birden fazla dil kullanılan toplantılarda kullanılan en iyi iletişim yöntemidir. Yapılan organizasyolarda birden fazla dile aynı anda çeviri yapılmasını sağladığından zamandan tasarruf sağlar. Mikrofon ve kulaklık olan bir kabin içerisinde bulunan tercüman konuşmacının söylediklerini aynı anda dinleyicilere aktarır. Tercümanın hata yapma riskinin bulunmaması nedeniyle oldukça zor bir iştir. Tercüman bir yandan kulaklıkla dinlediği sözcükleri istenilen dile çevirirken diğer yandan dinleyiciye mikrofon yardımıyla aktarır. Dinleyici kulaklık sayesinde tercümanın söylediklerini dinler. Simultane çeviri özellikle Uluslararası etkinliklerde aynı anda birçok dile çeviri yapılması açısından büyük önem taşır.

Dil bilgisinin yanı sıra uzmanlık gerektiren teknik çeviri genellikle ilaçların prospektüslerinde veya cihazların kullanım klavuzlarında kullanılmaktadır. Tercüme yapacak kişinin gramer bilgisinin yanında terminoloji ilsinin de olması gerekli olduğu için diğer çeviri türlerine göre daha zordur. Özellikle yurt dışında üretilmiş ilaç veya cihazların kullanım klavuzlarının çevirisi yapılırken yapılan yanlışlıklar kullanıcının hata yapmasına ve cihazların bozulmasına neden olmaktadır. Teknik çeviri yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta okuyucunun anlayabileceği kadar cümlelerin açık bir şekilde ifade edilmesidir. Bunun için tercüman konuları madde madde sıralaması hem çevirmenin hem de okuyucunun işini kolaylaştıracaktır. Ayrıca çeviri yaparken okuyucunun daha net anlayabilmesi için ‘ve-veya’ sözcüklerinin kullanılmamasına dikkat
edilmelidir.

Eine Übersetzung bedeutet eigentlich, dass ein Satz inhaltlich korrekt in einer anderen Sprache wiedergegeben wird. Unterscheiden wird dabei zwischen Wortgetreu und Sinnesgetreu. In der wortgetreuen Übersetzung wird weder die eventuell vorhandene Betonung noch die Ausdrucksweise berücksichtigt, so dass der Geist und Moral des Satzes verloren geht. Bei der sinnesgetreuen Übersetzung werden die Feinheiten und Emotionen wie auch die Idiomatik mit Übertragen. Bei dieser am meisten bevorzugten Art der Übersetzung wird nicht/nicht nur wortgetreu Übertragen, sondern der Sinn und die dem betreffenden Satz zugrunde liegenden Gedanken finden in der Zielsprache ihre passende idiomatische Umsetzung. Mit dieser Übersetzungsmethode kommen auch die grammatikalischen Feinheiten am besten zur Geltung.

Noter tarafından hazırlanan belgeye sahip olan yeminli tercüman resmi evrakların çevirisini yaptıktan sonra imzasını ve kaşesini atmaktadır. Kaşesiyle yaptığı çevirilerin yorumsuz bir şekilde olduğu aktarıldığını belirtmektedir. Yeminli tercüman olmak için başvuru yaptıktan sonra noterin hazırladığı yemin zaptına sahip olunması gereklidir. Önemli evrakların çevirisi bu tercümanlar tarafından yapıldıktan sonra noter tarafından onaylanır. Yeminsiz tercüman ise yaptıkları çevirlere kendi yorumlarını katabilirler. Ayrıca resmi evraklar üzerine imza ve kaşe atmazlar. Yeminli tercümanlar tarafından çeviri yapılması zorunlu olan başlıca evraklar arasında nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport, boşanma evrakı, mahkeme kararları, vasiyetname, akademik derece, diploma, vatandaşlık belgesi, evlat edinme belgesi gibi evraklar yer alır.

Wir sind, anhand unserer bestehenden und ständig expandierenden Anzahl an qualifizierten und erfahrenen Übersetzern/Dolmetschern sowie unserer dynamischen Haltung gegenüber technologischen Neuigkeiten, eine Firma nach internationalen Standarten mit Wachstumstendenz. Wir sind mit unseren fachspezifischen und erfahrenen Übersetzern und Dolmetschern in vielen Bereichen zu vernünftigen Preisen tätig.

Dolmetschen wird grob in zwei Bereiche unterteilt: Konsekutiv- und Simultandolmetschen.

Beim Simultandolmetschen sitzt der Dolmetscher in einer schallisolierten Dolmetscherkabine und hört den Redner über Kopfhörer. Seine Verdolmetschung, die beinahe zeitgleich (also simultan) erfolgt, wird per Mikrofon übertragen und kann von den Konferenzteilnehmern wiederum über Kopfhörer gehört werden. Also wird hierbei meist umfassende Konferenztechnik benötigt. Diese Art des Dolmetschens erfordert sehr hohe Konzentration. Hier ist gute Dolmetschertechnik und hohe professionelle Kompetenz unerlässlich. Aufgrund der hohen geistigen und physischen Belastung arbeiten Simultandolmetscher in der Regel in Teams von mindestens zwei Personen zusammen, die sich in gewissen Zeitabständen abwechseln.

Dolmetschen wird grob in zwei Bereiche unterteilt: Konsekutiv- und Simultandolmetschen. Beim Konsekutivdolmetschen erfolgt die Verdolmetschung zeitversetzt, das heißt, der Dolmetscher macht sich, wenn nötig, während des Vortrags Notizen und übersetzt nach dem Vortrag, wobei der Dolmetscher bei meist bilateralen Gesprächen in beide Sprachrichtungen übersetzt und so die Kommunikation gewährleistet.

Simültane (eşzamanlı) tercüme, özellikle konferans, sempozyum, seminer, kongre gibi büyük etkinliklerde, çok dilli uluslararası etkinliklerde ve canlı yayınlarda tercih edilen bir tercüme şeklidir.  Tercüme, konuşmacı ile eş zamanlı olarak gerçekleşir. Aynı anda birden fazla dile çeviri yapılması mümkündür. Bu tercüme türünde zaman en verimli şekilde kullanılır. Bu tür etkinliklerde tercüman veya tercümanlar kendilerini toplantı ortamından fiziksel olarak ayıran kabinlerde oturur. Konuşmacının sesini kulaklıktan duyar ve çeviriyi mikron vasıtasıyla dinleyenlere aktarır.  En zor tercüme türüdür. Bu nedenle sadece bu konuda üst düzey eğitim almış, deneyimli tercümanlar bu görevi layıkıyla yerine getirebilirler. Bu tercüme türü için kapsamlı teknik ekipman gerekir. Tercüman kabini, kabin içi teknik donanım, ses ve görüntü sistemleri, dinleyiciler için telsiz kulaklıklar, yaka mikrofonları, yansıtıcılar vs. bu çeviri türünün olmazsa olmazlarındandır.

OBEN